Aanmelding is gedurende het hele schooljaar mogelijk. Voorafgaand aan de aanmelding hebben ouders een rondleiding door de school en een gesprek met de directeur.  Daarbij wordt informatie gegeven over de visie van de school (pedagogisch en didactisch), de indentiteit, de organisatie, etc. Ouders wordt gevraagd alle relevante informatie over het/de kind(eren) aan school te verstrekken. 

Er kunnen zich situaties voordoen waarin eerst nader onderzocht wordt of we uw kind kunnen inschrijven
Als voorbeeld noemen we:  ernstige gedrags- en/of leerproblemen waarvoor wij niet de deskundigheid in huis hebben om die op een goede manier aan te pakken c.q. te begeleiden; Een dusdanige handicap dat een goede opvang op school niet mogelijk is; De groepssamenstelling en/of groepsgrootte, waardoor de onderwijsbehoeften van de kinderen in het geding kunnen zijn. Belangrijk bij dit onderzoek zijn de capaciteiten van het team in relatie tot de gewenste onderwijsbehoefte voor het kind, de groepsgrootte en de groepssamenstelling.  Binnen zes weken na aanmelding (met evt. verlenging van vier weken) maakt de school de afweging of uw kind op de Kubus kan worden ingeschreven. Is dat niet het geval dan wordt er, in overleg met de ouders, naar een passende oplossing gezocht op een andere basisschool. De termijn van zes weken gaat in op het moment dat de school een ondertekend aanmeldformulier heeft ontvangen. Indien de leerling afkomstig is van een andere basisschool, vindt voorafgaand aan de inschrijving altijd overleg plaats met de andere basisschool. Deze school van herkomst maakt ook een onderwijskundig rapport voor ons.