de Kubus

Organisatie

Op deze pagina vindt u vooral praktische informatie over de dagelijkse gang van zaken op de Kubus. Daarnaast leest u aanvullende informatie bij vastgesteld beleid gericht op zorg en kwaliteit van ons onderwijs en ons veiligheidsbeleid.

We zijn deze pagina aan het inrichten . Heeft u vragen of aanvullingen, dan horen wij het graag.

Wie, wat, waar?

Wij werken volgens een continurooster,  met gelijke schooltijden voor alle groepen. Na 10.00 uur eten en drinken de kinderen hun meegebrachte tussendoortje. We stimuleren het eten van fruit/ groente. Daarna gaan we samen buitenspelen. Rond 12.00 uur eten alle kinderen op school hun meegebrachte lunch in de eigen klas met de eigen leerkracht. Het eten / drinken dat snel bederft kan in de koelkasten. Ook bij de lunch hebben wij aandacht voor gezond.

Alle groepen hebben gym op dinsdag en donderdag.

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag gaan wij van 8.30 uur tot 14.15 uur naar school. En woensdag van 8.30 uur tot 12.30 uur.

Hieronder leest u planning voor het schooljaar 2019-2020.

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Groep 1-2 Juf Kirstie Juf Kirstie
Groep 3-4 Juf Marjolein Juf Marjolein
Groep 5-6 Juf Christiane Meester Wouter
Groep 7-8 Juf Manon Juf Manon

Juf Marja is aanwezig op dinsdag, donderdag en vrijdag om de week.

Juf Manon S. is aanwezig op woensdag en dinsdag en donderdag om en om.

Aanmelden?

U kunt altijd binnenlopen op kennis te maken met onze school en een afspraak te maken voor een rondleiding of een intakegesprek. Tijdens het intakegesprek geeft u aan wat uw kind nodig heeft en geven wij aan wat wij als school kunnen bieden. Samen gaan we vervolgens na of de Kubus de goede plek is voor uw kind.

Als dat het geval is, spreken we momenten af en gaan we over tot aanmelden en inschrijven. Mocht de Kubus niet de beste plek zijn, zoeken we samen met u naar een andere plek. Let op, de procedure van kennismaken tot aanmelden kan 2 maanden duren, dus neem op tijd contact met ons op!

ontdekkend leren

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en daar spelen wij op in. Onze onderbouwklassen zijn leer- en ontdekkingsplekken die kinderen uitnodigen om te leren. De kinderen leren spelenderwijs. Op dit moment zijn we aan het kijken naar mogelijkheden om dit door te trekken naar groep 3 en 4. Voor ons betekent ontdekkend leren, dat wij thematisch werken en nieuwe kennis in een context plaatsen. Kinderen leren hierdoor verbanden zien.

Door nieuwe kennis en vaardigheden te verbinden aan eerder verworven kennis, beklijft het beter. Wij zien dat een kind de leerstof nog beter onthoudt als het zelf is ontdekt. Wij stimuleren deze ontdekkende houding en maken de kinderen medeverantwoordelijk voor het verloop van hun leerproces. Wij zien actieve, betrokken kinderen die hun talenten ontwikkelen en leren hoe ze die optimaal kunnen inzetten. Hoe we dat doen, leest u in onderstaand beleidsdocument.

Kwaliteit en zorg

Het kwaliteitszorgplan is onderdeel van ons schoolplan waarin, op basis van onze missie en visie, beschreven wordt hoe op de Kubus vorm wordt gegeven aan kwaliteitszorg. Dat wil zeggen: hoe garanderen we dat er kwalitatief goed onderwijs gegeven wordt waarin tegemoetgekomen wordt aan de onderwijsbehoeften van al onze leerlingen, hoe houden we de vinger aan de pols, hoe verbeteren we ons onderwijs als dat nodig is?

In het kort betekent dit:

  1. We hebben bepaald wat onze doelen zijn op leerling-, groeps-, en schoolniveau, we meten en analyseren, borgen of verbeteren op basis daarvan planmatig en cyclisch het onderwijs.
  2. We kennen een professionele kwaliteitscultuur en functioneren transparant en integer.
  3. We leggen intern en extern toegankelijk en betrouwbaar verantwoording af over doelen en resultaten en voeren daarover actief een dialoog.
  4. We maken voor iedereen inzichtelijk hoe wij zorg dragen voor passend onderwijs waarbij we een ononderbroken ontwikkeling waarborgen voor al onze leerlingen. Ook beschrijven we de grenzen aan deze zorg.
  5. Wij zijn ambitieus in onze doelstellingen.

Veiligheid

We streven naar een leef- en leerklimaat waarin onze leerlingen, ons personeel en bezoekers van onze scholen zich veilig voelen. Hierbij vormt een positieve, sociale binding een belangrijke voorwaarde.

Een school is veilig als de sociale, psychische en fysieke veiligheid van leerlingen niet door handelingen van anderen wordt aangetast. Dat betekent dat er een veilige en positieve sfeer is op school. Het betekent ook dat de school optreedt tegen pesten, uitschelden, discriminatie, geweld en andere vormen van ongepast gedrag, en deze zoveel mogelijk voorkomt.

Op de Kubus is iedereen zich bewust van de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het welbevinden van iedereen in school. Dit zien we terug in het handelen van de medewerkers, kinderen en ouders. Op de Kubus vormen de volgende kernwaarden de basis van ons handelen; Bewust, Vertrouwen en Aandacht.

Ons veiligheidsbeleid is erop gericht om alle vormen van agressie, geweld, intimidatie en pesten evenals fysiek onveilige situaties binnen of in de directe omgeving van de school te voorkomen.