Kindcentrum de Kubus

Zelfbewust en doelbewust geven wij invulling aan organisatie en beleid

In het schoolplan en in de jaarplannen staan onze plannen voor de komende jaren. U vindt deze onder het tabblad “Over de Kubus”. Ook de schoolgids met daarin praktische informatie over het huidige schooljaar vindt u daar. We kunnen ons voorstellen dat u wilt weten hoe plannen concreet zijn uitgewerkt in het beleid van de school. Wat dit betekent voor de organisatie en welke ambities we nastreven. Daarom vindt u hieronder verschillende beleidsstukken die u wellicht de informatie geven die u zoekt. De beleidsplannen rond de kinderopvang staan onder het tabblad Kindcentrum. 

Nog niet bekend met de Kubus?

Wie, wat, waar?

De handige dingen om te weten als kersverse ouder. Lees meer over de schooltijden, het continurooster, pauzes, gymtijden en de aanwezigheid van de collega’s. Klik hiervoor op onderstaande knop.

Aanmelden

U kunt altijd binnenlopen om kennis te maken met onze school en om een afspraak te maken voor een rondleiding. We laten u graag onze school zien. Lees meer “informatie over het stroomschema aanmelden en inschrijven”.

spelend leren

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en daar spelen wij op in. Onze onderbouwklassen zijn leer- en ontdekkingsplekken die kinderen uitnodigen om te leren. Lees meer over ons “beredeneerd aanbod”.

Waarom doen we de dingen

zoals we ze doen?

Kwaliteitszorgplan

Ons kwaliteitszorgplan is onderdeel van ons schoolplan waarin, op basis van onze missie en visie, beschreven wordt hoe op de Kubus vorm wordt gegeven aan kwaliteitszorg.
In hoofdstuk 2 Kwaliteitsstructuur geven we inzicht in onze streefdoelen.
In hoofdstuk 3 Ondersteuningsstructuur leest u hoe wij de ondersteuning wegzetten in ons dagelijks handelen en wanneer en hoe wij betrokken partijen op de hoogte houden.
In bijlage 3 Schoolondersteuningsprofiel leest u welke ondersteuning wij bieden en waar wij mogelijk grenzen ervaren.

Veiligheidsbeleid

We streven naar een leef- en leerklimaat waarin onze leerlingen, ons personeel en bezoekers van onze school zich veilig voelen. Hierbij vormt een positieve, sociale binding een belangrijke voorwaarde. 

Op de Kubus is iedereen zich bewust van de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het welbevinden van iedereen in school. Dit zien we terug in het handelen van de medewerkers, kinderen en ouders. 

Schorsing en verwijdering

Crisisopvang, time out, schorsing en verwijdering van leerlingen valt onder de verantwoordelijkheid van het College van Bestuur. Middels de mandaatregeling (onder 2.2 en 2.3) heeft het College van Bestuur de bevoegdheid tot schorsing overgedragen aan de directeur. De directeur stelt echter het College van Bestuur onmiddellijk schriftelijk in kennis van een schorsing van een leerling. Bij verwijdering van een leerling is er vooraf overleg tussen de directeur en het College van het Bestuur, waarbij het College van Bestuur uiteindelijk het besluit neemt tot de verwijdering Het beleid ‘Schorsing en Verwijdering’ en het protocol crisisopvang zijn te vinden op de website van Catent: Crisisopvang, time out, schorsing of verwijdering

Ieder in zijn/ haar kracht

voorspelbaar in gedrag 

Samen met kinderen, ouders, de buurt en andere betrokkenen dragen wij zorg voor een fijne leeromgeving. Daarbij maken we elk jaar opnieuw afspraken over hoe we met elkaar omgaan (samen leren en samen leven) en wat we doen als dit niet lukt. 

ononderbroken ontwikkeling

Elk kind ontwikkelt zich in zijn of/haar eigen tempo op sociaal-emotioneel, motorisch, creatief en cognitief gebied. Om zorg te kunnen dragen voor een ononderbroken ontwikkeling hebben we beleid vastgelegd. 

Vakgebieden

De methodes en methodieken die wij gebruiken hebben we zorgvuldig uitgekozen. Aanvullende afspraken, inzet van de methoden, ambities en aanvullend beleid beschrijven we in BAS documenten. 

Belangrijk om te weten

verzekering

Wij zijn als onderdeel van stichting Catent via de algemene verzekering van Catent verzekerd. Lees daar meer over: