Oudergeledingen

Waar kunt u ons onderwijs ondersteunen?

U leest hieronder wat de verschillende commissies op de Kubus doen. Deze commissies kunnen altijd wel leden gebruiken. Op deze manier kunt u ons onderwijs ondersteunen.

Schooladvies-commissie

Binnen de stichting Catent heeft bijna elke school een schooladviescommissie. De commissie is de schoolnabije geleding, die op persoonlijke titel ongeveer 3x in het jaar met de directie in gesprek gaat.  Tijdens zo’n gesprek wordt er vrijblijvend met elkaar gespard over verschillende thema’s als:

  1. Onderwijs
  2. Opvoeding
  3. De onderwijskundige identiteit
  4. De levensbeschouwelijke identiteit

Oudervereniging de kubus

De ouderraad van de Kubus probeert om er voor de kinderen, ouders en leraren een leuke en goede schoolomgeving van te maken. Als ouderraad vergaderen we enkele keren in het jaar. De leden van de ouderraad worden gekozen voor een periode van 3 jaar. Heeft u belangstelling voor een plek in de ouderraad, dan kunt u zich aanmelden bij de secretaris (Bas Wilberink). Wanneer er een plek vrij komt, kunt u deze aan het begin van het nieuwe schooljaar innemen. Als er meer kandidaten zijn, wordt er een verkiezing gehouden. Onze statuten zijn via de school opvraagbaar.

Natuurlijk kunnen wij geen activiteiten organiseren zonder de financiële steun van de ouders. De bijdrage is vastgesteld op €20,- per kind per half jaar. Wij houden u hier per mail van op de hoogte. Met dit geld worden per jaar enkele activiteiten georganiseerd. Enkele activiteiten die wij organiseren op school zijn Sinterklaas, kerst, wanderdriedaagse, schoolvoetbal, schoolavond, etc.

Wij staan open voor nieuwe activiteiten of als er iemand een idee heeft om bestaande activiteiten te verbeteren, dan horen wij dit graag. Natuurlijk zijn de activiteiten niet uit te voeren zonder de hulp van de andere ouders.

Maaike vd Sluis/ Kok, Bas Wilberink, Esther Basten/ Noordman, Froukje v/d Galien/ v Dooren, Julien Lensen (penningmeester)

Medezeggen-schapsraad

In de MR worden het team en de ouders van de Kubus vertegenwoordigd. De MR heeft vaak een adviserende rol, maar ook wel eens een beslissende rol, wat betreft de invulling van het onderwijs en het beleid op de Kubus. Om standpunt instemming en advies goed te kunnen bepalen heeft de MR regelmatig overleg met de directeur van de school en vergaderen ze minimaal 6x in het jaar. Natuurlijk kan de MR ook initiatief nemen om ongevraagd advies te geven aan directie of suggesties ter verbetering bespreken. We bespreken bijvoorbeeld de veiligheid, schooltijden, de schoolgids en de begroting.

Bij vragen kunt u  één van ons persoonlijk aanspreken of een mail sturen naar mr.kubus@catent.nl.

Leden van de MR
Namens het team
Alieke Benjaminsen
Manon Schrijver

Namens de ouders
Corine Huirne
Suzanne van Krevel

ouder-commissie

In de oudercommissie worden ouders van de kinderopvang van kindcentrum de Kubus vertegenwoordigd. De oudercommissie kan  gevraagd en ongevraagd advies geven aan de kinderopvangorganisatie over de kwaliteit van de zorg. Op een aantal punten moet eerst het advies van de oudercommissie ingewonnen worden voor er een besluit wordt genomen, onder andere:

  • Het aantal kinderen waar een pedagogisch medewerker verantwoordelijk voor is (de zogeheten beroepskracht-kindratio).
  • De groepsgrootte en het dagritme.
  • Het beleid voor opvoeding, veiligheid en gezondheid. En voor voorschoolse educatie.
  • De openingstijden.
  • De klachtenregeling.
  • De prijs van de kinderopvang.

Leden van de OC
Anke Marsman, Leonie Hülsmann en Jorna Beijer – v Gurp

kindcentrum-raad

De ouderleden van de MR en de leden van de OC vormen samen de kindcentrumraad. Op een aantal punten zit er overlap in wat er besproken moet worden. Om meer effectief te kunnen werken en goed alle belangen af te kunnen wegen zijn er een aantal momenten in het jaar waarbij er samen gesproken wordt over beleid.